گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
شاه به روایت سفیر انگلیس
گفت و گو با پرویز جاهد

...
به پلیس اجازه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی داده شده


دادستان تهران


به پلیس اجازه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی داده شده

 


دادستان تهران گفت: رویکرد ما بر خورد قاطع با کسانی است که امنیت را به خطر می‌اندازند و در این راستا به‌ پلیس اجازه برخورد داده شده و دستور قضایی به پلیس داده شده است.

علی القاصی مهر دادستان تهران در حاشیه طرح رعد ۲۹ در پلیس پیشگیری تهران بزرگ برگزار شد با بیان اینکه با افرادی که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند برخورد قاطع خواهد شد، گفت: در مجموعه دادستانی تهران نگاه ویژه‌ای به قرارهای تامین بازداشت موقت می‌شود‌.

وی ادامه داد: در دادسراها شعب ویژه برای اینگونه پرونده‌ها پیش‌‌بینی شده و ما بر حکمی که دادگاه صادر می‌کند بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: رویکرد ما بر خورد قاطع با کسانی است که امنیت را به خطر می‌اندازند و در این راستا به‌ پلیس اجازه برخورد داده شده و دستور قضایی به پلیس داده شده است.

دادستان تهران خاطرنشان مرد: مردم مطمن باشند اجرای مجازات به طور کامل اجرا می‌شود و اموال مالباختگان به آن‌ها بازمی‌گردد.