سالگرد دفاع حزب توده از "دادگاه های انقلابی"
مکاتبه نصیری و جعفریان
ترجمه کتاب عبدالرحمان بدوی

...
 • مدرسه ای در مسیر سیل  (1398/1/18)
  مدرسه ای در مسیر سیل به دیگر بیان ؛ علل و دلایی که باعث شد بازرگان پس از انقلاب57 به جای باران با سیل مواجه شود، از این قرار و بر این مدار بود که او و سایر همقطارانش از ایده ها، روشها و ابزارهایی در وادی مبارزه سیاسی استفاده کرده بودند که فرجام محتومی داشت عبارت از؛ مواجهه با سیل... مشاهده ادامه
 • گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش  (1397/12/26)
  گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش میراث منحوس "کمونیستهای وطنی" مبتنی بر غلبه مواجه ی علّی بر مواجه ی استدلالی، تا هنوز در رگهای جامعه ایرانی روان است و در این فضا؛ دیگر اهل "انتقاد" را کاری با اصل و اساس سخنان ِ طرف مقابل نیست، بل در اینجا نیل به هدف، تمسک و توسل به هرگونه وسیله را آنگونه توجیه می کند که حتی "نقد" بر کتابهایی نخوانده،موسیقی های نشنیده و فیلمهایی ندیده، نوشته و منتشر می شود... مشاهده ادامه
 • تحصیل دموکراسی در مکتب اسد ؟  (1397/12/14)
  تحصیل دموکراسی در مکتب اسد ؟ پرواضح است که عده ای سالهای فراوان روابط حسنه ی نظام جمهوری اسلامی و حکومت "اسد"ها در سوریه را بعنوان نکته ی متفاوتی در مقایسه با نمونه های دیگر مطرح می کنند، اما حتی اگر چنین باشد آیا به همین نکته نباید از این منظر نیز نگریست که ؛ خاندان "اسد" حتی بیش از عمر دوران نظام جمهوری اسلامی ایران، در سوریه بر مسند قدرت تکیه زده اند و از منظر دموکراسی و تحدید قدرت در راستای کاهش فساد و گردش نیروهای سیاسی، آیا سزا و رواست که حکومت اسد را تا این اندازه برجسته نمود؟ مشاهده ادامه
 • حقیقت افلاکی ، واقعیت خاکی  (1397/11/25)
  حقیقت افلاکی ، واقعیت خاکی عدم تببین رابطه ی میان "دین و دنیا" در "دستگاه معرفتی ِ عارفان و صوفیان" در مواجهه با "سیاست" از این رو یکسره نقشی بر آب بود که؛ کانون "اندیشه عرفانی" بر مدار "حقیقت" قرار داشت و صد البته آن "حقیقت" کاملا دارای سویه های سوبژکتیو بود، در حالی که کانون "اندیشه سیاسی" بر مدار "واقعیت" قرار می گرفت با سویه های آشکار آبژکتیو... مشاهده ادامه
 • “طلا”فروشی جوان با بدل ِ شهبازی  (1397/11/17)
  “طلا”فروشی جوان با بدل ِ شهبازی صد البته که در نشست خبری فیلم شهبازی، در جایگاه "بازیگر ِ آکادمیسین و با سواد" می توان مجاز به مجیزهای ناموجز بود و در برابر یک مشت "بچه مدرسه ای" به بازی در فیلم استاد افتخار کرد و درباره "هوش ذاتی" ایشان بسط سخن داد، اما از اینگونه "طنازی ها" که بگذریم، در مقام منتقد ِ آزموده ی سینما نمی توان به این حد از گسسته خردی و بی اعتباری خطر کرد که "طلا" را چیزی دانست جز وصله ای ناجور در کارنامه سینمایی شهبازی و فیلمی ضعیف و نحیف در سینمای ایران. مشاهده ادامه
 • دوربینی و کوته اندیشی  (1397/11/1)
  دوربینی و کوته اندیشی زیست در جامعه ای با نهادهای اجتماعی ِ از هم گسسته و فرهنگی مجعول و مخدوش و روابط فردی و خانوادگی و سیاسی ِ مبتنی بر سلطه و استبداد و "آموزش و پرورشی" ایدئولوژیک، اکثر قریب به اتفاق ایرانیان در زمانه اکنون را بدل به موجوداتی دور بین و کوته اندیش نموده است... مشاهده ادامه
 • آزادی سانسور و سانسور آزادی  (1397/10/15)
  آزادی سانسور و سانسور آزادی ماهیت "سانسور" تنها آن نبوده و نیست که حرارتهای بزمی "جکی چان" را حذف و به نمایش مهارتهای رزمی او بپردازند، گاهی وجود فضای مبتنی بر آزادی های بی معنا و مبنا نیز خود نوع و لون دیگری از "سانسور" است که بواسطه ی آن می توان به حفظ بخشهایی مهم از حقیقت و واقعیت پرداخت... مشاهده ادامه
 • آقای فرهادی! اول تو ...  (1397/9/27)
  آقای فرهادی! اول تو ... "همه می دانند"، فیلمی مورد ِ پسند ِ "جامعه ایرانی" نیست، چرا که دارای آنمایه از پیچیدگی و تلمیح و ایهام و ابهام و استعاره نیست تا این مخاطب آن را فیلمی درباره ی خود احساس کند. به دیگر بیان گره های "همه می دانند" برای دستان مخاطب ِ ایرانی بیش از حد شُل، و حجم دیدنی ها برای او بیش از ندیدنی هاست.آنچه در "همه می دانند" می گذرد را در ایران "همه می دانند"، و در این جامعه است که ... مشاهده ادامه
 • مستقل از چه ؟ وابسته به که ؟  (1397/9/9)
  مستقل از چه ؟ وابسته به که ؟ دوگانه ی "روزنامه نگار مستقل – روزنامه نگار حکومتی"، ثمره ی شجره ی خبیثه ی "روشنفکری ایرانی" است که ریشه جز در شوره زار ِ چپگرایی از مبتذل ترین نوع و لون ِ آن یعنی "بلشویسم , و کمونیسم روسی" نداشت. شوره زاری که طی بیش از 8 دهه گامی از منجلاب دوگانه هایی همچون "پسر ارباب – دختر رعیت" ، "قهرمان خلق – سیاستمدار وابسته" ، "ادبیات فرمالیستی – ادبیات متعهد" ، "کارگر زحمت کش – سرمایه دار زالوصفت" و ... فراتر ننهاد. مشاهده ادامه